ଡୋରମାଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |

 • ଡର୍ମାଟ୍-ବୁଣା ନଥିବା ପ୍ରକାରକୁ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା |

  ଡର୍ମାଟ୍-ବୁଣା ନଥିବା ପ୍ରକାରକୁ ମୁଦ୍ରଣ କରିବା |

  ବୁଣା ହୋଇନଥିବା କପଡା ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ରବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
  ଅଣ-ସ୍କିଡ୍, ମଳିନ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ସଫା କରିବା ସହଜ |
  40 * 60cm / 45 * 75cm / 60 * 90cm |
  ରଙ୍ଗୀନ s ାଞ୍ଚା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ରଙ୍ଗ ସବଲିମେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
  ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

 • ଭିନିଲ୍ ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡୋରମାଟ୍ |

  ଭିନିଲ୍ ବ୍ୟାକିଂ ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଡୋରମାଟ୍ |

  Poly ପଲିଷ୍ଟର ଏବଂ ଭିନିଲରୁ ତିଆରି |
  ● ଅଣ-ସ୍କିଡ୍, ମଳିନ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ସଫା କରିବା ସହଜ |
  ● ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ s ାଞ୍ଚା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ● ଡିଜିଟାଲ୍ ଜେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ |
  Out ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

 • କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ରବର ଡୋରମାଟ୍ |

  କଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ରବର ଡୋରମାଟ୍ |

  W ବୁଣା ନଥିବା କପଡା ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ରବରରୁ ତିଆରି |
  ● ଅଣ-ସ୍କିଡ୍, ମଳିନ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ସଫା କରିବା ସହଜ |
  ● 40 * 60cm / 45 * 75cm / 60 * 90cm |
  ● ରଙ୍ଗୀନ s ାଞ୍ଚା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ରଙ୍ଗ ସବଲିମେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
  Out ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |

 • ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଡୋରମାଟ୍-ଏମ୍ବୋସେଡ୍ ପ୍ରକାର |

  ଅଧା ରାଉଣ୍ଡ ଡୋରମାଟ୍-ଏମ୍ବୋସେଡ୍ ପ୍ରକାର |

  ● ପଲିଷ୍ଟର ଚେହେରା ଏବଂ ରବର ବ୍ୟାକିଂ |
  ● 40 * 60CM / 45 * 75CM / 50 * 80CM / 60 * 90CM |
  ● ଗରମ ତରଳିବା ରୋପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
  Id ସ୍କିଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ମଇଳା ଅପସାରଣ କରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଅବଶୋଷଣ କରେ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସହଜ |
  ● ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟବହାର |
  ● ସେମି ସର୍କଲ୍ ଆକୃତି, 3D ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍, କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |

 • କୃତ୍ରିମ ଘାସ ଦ୍ୱାର-ଅଣ-ବୁଣା ପ୍ରକାର |

  କୃତ୍ରିମ ଘାସ ଦ୍ୱାର-ଅଣ-ବୁଣା ପ୍ରକାର |

  Pol ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ, ବୁଣା ହୋଇନଥିବା କପଡା ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ରବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |
  ● ଅଣ-ସ୍କିଡ୍, ମଳିନ ଏବଂ ଦାଗ ପ୍ରତିରୋଧକ, ସଫା କରିବା ସହଜ |
  ● 45 * 75cm (29.5 ″ L x 17.7 ″ W)
  ● ରଙ୍ଗୀନ s ାଞ୍ଚା ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
  ରଙ୍ଗ ସବଲିମେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା |
  Out ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଭିତର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |